Tanulmányi szabályzat

Home / Tanulmányi szabályzat

Az OXFORD International Nyelviskola Korlátolt Felelősségű Nyelviskola (székhelye: 3300 Eger, Bródy S. u. 1., Tatabányai Fióktelepe: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.) – a továbbiakban Nyelviskola – adószáma: 13072201-2-10, cégjegyzékszáma: 10-09-025527 [Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság], nyilvántartásba vételi száma: E-000273/2014).

Alapvető célja a Résztvevők megfelelő nyelvi tudásszintre való felkészítése az engedélyezett és a nyilvántartásba vett képzési programjai szerint, valamint az, hogy a Résztvevők számára elérhetővé tegye a készségszintű nyelvtudás elsajátítását. A Nyelviskola nyilvántartásba vett képzési programjai a következők:

Általános nyelv – Angol KER B2, nyilvántartásba vételi száma: E-000273/2014/C002,
nyilvántartásba vétel időpontja: 2014. április 16.

Általános nyelv – Német KER B2, nyilvántartásba vételi száma: E-000273/2014/C001,
nyilvántartásba vétel időpontja: 2014. április 16.

A Nyelviskolában induló és futó nyelvi képzésekre való jelentkezés, az azokba való bekapcsolódás maximálisan rugalmas, bármikor történhet a Nyelviskola nyitvatartási idejében az alábbiak szerint:

1.) A tanórák:

A tanórák és az egyéni tanórák ötven percesek, és a tanórák között tíz perces szünetet tartunk. Kérjük a Résztvevőktől a csoportos tanórákra és az egyéni tanórákra való pontos megjelenés betartását! A csoportos tanórák időpontjai a Résztvevők részéről fixek, módosításukra nincs lehetőség. A Résztvevők az egyéni tanórák időpontját kizárólag az ügyfélszolgálaton dolgozó Munkatársakkal egyeztethetik (az Oktatókkal nem egyeztethetik).

2.) A nyelvi képzés csoportos formában:

 • A Résztvevők (főszabály szerint) a képzésekre – a képzési programok összes óraszámán belül modulokra, tanegységre jelentkezhetnek.
 • A nyelvi képzés csoportos formájában minimum kettő Résztvevő és maximum tizennégy Résztvevő tanulhat. A normál létszámú lakossági csoportos képzések – jelenleg – átlagosan öt-hat fő Résztvevőből állnak.
 • A Résztvevők igénye szerint kis létszámú nyelvi képzéseket is indítunk (lásd az 1. számú mellékletet: Díjtételek).
 • A Résztvevő kérésére vagy a Nyelviskola javaslatára – az adott nyelvi képzéshez képest a Résztvevő eltérő nyelvtudásbeli fejlődésétől, a gyorsabb vagy lassabb haladási ütemétől függően – a Résztvevő egyénileg képzést válthat a Nyelviskola Székhelyén futó lakossági képzések körében, a Résztvevőnek az erre irányuló kérését az ügyfélszolgálaton dolgozó Munkatársnál kell jeleznie.
 • Egy – egy adott nyelvi képzés csoport létszámának lecsökkenése esetén a Nyelviskola a Résztvevőkkel történt előzetes egyeztetést követően megszüntetheti az adott nyelvi képzést és átsorolhatja a Résztvevőket a tudásszintjükhöz közeli nyelvi képzésekbe.

3.) Felnőttképzési szolgáltatások, regisztrálás:

a) A Nyelviskola felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásai a nyelvi képzéseken részt vevők és részt NEM vevők számára is a következők: előzetes tudásszint felmérése, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás, amely szolgáltatásokat a Nyelviskola térítésmentesen nyújt minden érdeklődő és minden Résztvevő számára.

b) Szintfelmérés: a jelentkező Résztvevő köteles (a teljesen kezdő szint kivételével) a nyelvi képzés kezdete vagy a nyelvi képzési képzésbe való bekapcsolódása előtt a Nyelviskola tudásszint felmérésén részt venni (írásbeli teszt), amely alapján – csoportos nyelvi képzési képzésre történő jelentkezés esetén – a Nyelviskola megfelelő szintű nyelvi képzési csoportba sorolja.

c) A Nyelviskola a Résztvevők által a regisztráció alkalmával megadott – a felnőttképzésről szóló 2013. LXXVII. törvény által előírt, a felnőttképzési szerződés megkötéséhez szükséges, és a további adatokat (pl. e-mail cím, stb.) -, valamint a későbbiek folyamán megadott adatokat a jogszabályi kötelezettségek teljesítésének kivételével, illetve a Résztvevő hozzájárulása nélkül arra jogosulatlan harmadik személynek nem adja ki.

d) A nyelvi képzés egyéni és/vagy csoportos tanóráin a Résztvevő kizárólag a regisztrációs díj, valamint a tárgyhavi képzési díj, illetve az egyéni tanórák díjának befizetése után vehet részt.

4.) A képzési díj a csoportos nyelvi képzések és az egyéni tanórás nyelvi képzések, valamint az eseti egyéni tanórák esetén:

 • Minden lakossági csoportos nyelvi képzésre jelentkező Résztvevő számára – a regisztrálást és a regisztrációs díj befizetését követően – alkalmankénti dupla tanórás képzés esetén az első dupla tanóra ingyenes, alkalmankénti szimpla tanórás képzés esetén az első szimpla tanóra ingyenes (a részleteket és a kivételeket a 2. számú melléklet tartalmazza).
 • A képzési díjakat – ellenkező megállapodás hiányában, helyileg a Nyelviskola Székhelyén tartott tanórák tekintetében – és a regisztrációs díj mértékét a mindenkor érvényes 1. számú melléklet: a Díjtételek Az 1. számú mellékletnek: a Díjtételeknek és a 2. számú mellékletnek: Kedvezmények a nyilvántartásba vett nyelvi képzésekre az OXFORD International Nyelviskolában (lakossági szervezésű képzésekre) megfelelően fizeti a Résztvevő a képzési díjat. A Résztvevő a képzési díj mellett külön vásárolhat nyelvkönyveket, hanganyagokat, szótárakat, más árukat, stb., azokat a Résztvevő a nyelvi képzéstől függetlenül vásárolhatja meg külön díjazás ellenében. A Díjtételek tartalmazza továbbá a Nyelviskola által Angliából beszerzett Callan™ angol könyvek és hanganyagok árát. A Nyelviskola fenntartja magának a jogot arra, hogy a 2. számú mellékletben: Kedvezmények a nyilvántartásba vett nyelvi képzésekre az OXFORD International Nyelviskolában (lakossági szervezésű képzésekre) szereplő kedvezményeket csak azon lakossági Résztvevők vonatkozásában érvényesítse, akik semmiféle fizetési hátralékkal nem rendelkeznek a Nyelviskola felé.
 • A képzési díj befizetése: a Nyelviskola naptári havi részletfizetési kedvezményt biztosít a lakossági képzések Résztvevői számára.
 • Az adott nyelvi képzéshez tartozó lakossági Résztvevők a képzési díjat azonos, egyenlő számú tanórák alapján fizetik, lakossági Résztvevők esetén a képzési díj az adott nyelvi képzés naptár szerinti, tárgyhónapra jutó tanórái számának és a Díjtételek szerinti egységárának szorzata, figyelembe véve a 2. számú melléklet vonatkozó kedvezményét is. Az adott nyelvi képzés tárgyhavi képzési díjának mértéke a naptár szerinti tanórák számától, a Nyelviskola által biztosított tanórák számától függ (nem pedig az egyes Résztvevők által a tanórákon való részvétel számától). Kis létszámú nyelvi képzés esetén a lakossági Résztvevők az 1. számú melléklet, a Díjtételek megfelelő sávjában (a létszámnak megfelelő) rögzített díjat fizetik. Amennyiben ehhez a nyelvi képzéshez a tárgyhónap során további Résztvevő csatlakozik, akkor az “új” lakossági Résztvevő a vele együttes létszámnak megfelelő díjat fizeti a csatlakozástól számítva, majd a következő hónapban a lakossági Résztvevők az összes létszámnak megfelelő díjat fizetik. Ha a lakossági nyelvi képzésben céges Résztvevő is tanul, akkor az ő esetében az óradíj a szolgáltatási szerződés/szóbeli megállapodás rendelkezései szerint alakul.
 • A tárgyhavi képzési díjat a tárgyhónap elején egy összegben kell befizetni a csoportos nyelvi képzések, az egyéni tanórás nyelvi képzések, illetve a tárgyhónapra egyeztetett eseti egyéni tanórák esetén is. A tárgyhavi képzési díjat a tárgyhónap elején, az adott nyelvi képzés első tárgyhavi tanóráját megelőző munkanapon, vagy legkésőbb azt megelőzően legalább 30 perccel korábban kell befizetni, ennek elmaradása esetén a Résztvevő a képzés tanóráin nem vehet részt, ugyanakkor ennek elmulasztása esetén is a teljes tárgyhavi képzési díjat be kell fizesse.
 • A naptári hónap folyamán tanulmányaikat megkezdő Résztvevőknek a törthónapra jutó képzési díjat egy összegben, legkésőbb az első tanórát 30 perccel megelőzően kell befizetni, ennek elmaradása esetén a tanórákon nem vehetnek részt.
 • A Nyelviskola által meghirdetett lakossági Résztvevőkre vonatkozó kedvezményt a Díjtételek szerinti – a nyelvi képzés létszámához igazodó – díjakra kell vetíteni.

5.) Teljesítés:

 • Csoportos tanórát és egyéni tanórát semmilyen módon nem lehet lemondani, annak díját akkor is be kell fizesse a Résztvevő, ha az a Résztvevő mulasztásából már elmaradt és a képzési díj befizetése még nem történt meg.
 • Az előre egyeztetett egyéni tanóráknak más időpontba történő áthelyezését három munkanappal korábban (és az ügyfélszolgálati időben személyesen vagy telefonon, e-mailben megerősítve, a Nyelviskola órarendjétől függően) indokolt esetben és kizárólag a tárgyhónapon belüli más időpontra lehet kérni. (SMS-ben, csak e-mailben és üzenetrögzítőn hagyott üzenet formájában nem lehet kérni!)
 • A Résztvevő és a Nyelviskola a tanórákat megtartottnak, a nyelvoktatási szolgáltatást teljesítettnek tekintik akkor is, ha a Résztvevő nem jelenik meg a tanóráin, mivel a Szolgáltatásnyújtó részéről az oktatók felkészülnek az oktatásra, a Szolgáltatásnyújtó biztosítja és fenntartja a tanórák megtartásához szükséges tantermeket, a segédeszközöket, az oktatók rendelkezésre állnak, jelen vannak, illetve az idejük előre lefoglalásra került és a tanórákat – csoportos oktatás esetén – meg is tartják.
 • Ha a Résztvevő nem jelenik meg a befizetett csoportos tanóráján, vagy egyéni tanórás nyelvi képzésen, illetve eseti egyéni tanóráján, annak díját a Nyelviskolának nem áll módjában visszafizetni, sem a tanórát/tanórákat más időpontban pótolni, sem a nyelvi képzést meghosszabbítani.
 • Amennyiben a Nyelviskola részéről esetlegesen tanóra marad el, akkor a Nyelviskola a Résztvevők számára köteles helyette a későbbiekben pótórát biztosítani.
 • A képzési díjat és a Résztvevő által a Nyelviskolától esetlegesen megrendelt áruk ellenértékét a Résztvevő a Nyelviskola mindenkor érvényes Tanulmányi Szabályzata és a Díjtételei rendelkezéseinek megfelelően fizeti, főszabály szerint készpénzes befizetéssel a Nyelviskola pénztárába (a készpénzes befizetéstől való eltérés az ügyvezető engedélyéhez kötött). Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a képzési díjat a Tanulmányi Szabályzat rendelkezéseibe ütközően nem teljesíti (teljes egészében), vagy részben teljesíti, vagy késve teljesíti, vagy nem annak megfelelően teljesíti a képzési díj kiegyenlítését a Nyelviskola felé, akkor a Nyelviskola a Résztvevőt a nyelvi képzésből kizárhatja. A szolgáltatások és az áruátadások ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amikor annak összegét a Nyelviskola pénztárába befizetik, vagy a bankszámláján jóváírják.
 • A Nyelviskola és a Résztvevő a Nyelviskola által nyújtott képzési (nyelvoktatási) szolgáltatásokról naptári havi időszakonként számolnak el, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-ának rendelkezésére tekintettel a szolgáltatásnyújtás ellenértékét havonta ismétlődő jelleggel, naptári havi időszakokra állapítják meg, a naptári havi részteljesítés alapján a számlák kiállítása havi gyakorisággal történik. A 4.) pont szerint a Nyelviskola naptári havi részletfizetési kedvezményt biztosít.

6.) Változtatás joga

A Nyelviskola a tanórák időbeli és helyszín szerinti, valamint az alkalmazott módszer szerinti változtatási jogát fenntartja azzal, hogy a Résztvevőket a tanórák megváltozott helyszínéről és időpontjáról értesíti.

7.) Tanulmányok szüneteltetése, megszüntetése:

Amennyiben a Résztvevő az adott képzésben a tanulmányait szüneteltetni kívánja akkor indokolt esetben szüneteltetheti azzal a feltétellel, vagy meg kívánja szüntetni akkor indokolt esetben megszüntetheti azzal a feltétellel, hogy akkor legalább a tárgyhónapban; az adott képzés utolsó tanítási napját megelőző egy naptári héttel korábban ezt írásban jeleznie kell az ügyfélszolgálaton dolgozó Munkatársnál. Amennyiben a Résztvevő ezt a vállalt kötelezettségét nem teljesíti, akkor köteles a következő naptári hónapra vonatkozó képzési díjat befizetni a Nyelviskola részére.

8.) A tananyagok megvásárlásának biztosítása:

A Nyelviskola a nyelvi képzésekhez kapcsolódó Callan™ könyveket és egyéb tananyagokat, hanganyagokat, valamint a szótárakat ügyfélszolgálati időben az ügyfélszolgálaton árusítja, illetve közreműködik azok beszerzésében. A Nyelviskola a Callan™ módszerhez kapcsolódó tananyagokat Angliából szerzi be. Az áruk (könyvek, hanganyagok, szótárak, stb.) az ellenérték kifizetéséig (készpénzzel a pénztárba, vagy átutalással a bankszámlára történő megérkezéséig) az OXFORD International Nyelviskola Korlátolt Felelősségű Nyelviskola tulajdonát képezik!

9.) Felhívjuk Résztvevőink figyelmét, hogy a Nyelviskola által rendelkezésre bocsátott és a Nyelviskolától megvásárolható könyvek, szótárfüzetek, hanganyagok és egyéb segédanyagok előzetes és írásbeli szerzői engedély nélküli másolása, sokszorosítása tilos, az erre vonatkozó törvényi rendelkezésekre tekintettel jogellenes cselekménynek minősül, sérti a szerzői jogokat, valamint polgári jogi kártérítést von maga után.

10.) A Nyelviskola birtokában lévő tárgyakat, berendezéseket, eszközöket a Résztvevő csak és kizárólag rendeltetésszerűen használhatja, az épületeket, tantermeket, más helyiségeket óvnia kell a károsodástól, ügyelnie kell azok tisztaságára és épségére. Amennyiben a Résztvevő kárt okoz, azt haladéktalanul be kell jelentse az ügyfélszolgálaton dolgozó Munkatársnak, a kárt teljes mértékben köteles megtéríteni és köteles a kár következményeinek csökkentésében aktívan közreműködni.

11.) A tanórák befejezését követően kérjük a tantermeket mihamarabb elhagyni, annak érdekében, hogy a következő nyelvi képzési csoport, Résztvevő a kellő időben megkezdhesse a tanóráját.

12.) Kérjük, hogy szíveskedjenek megtekinteni a hirdetőtáblákra kifüggesztett menekülési útvonalat (tűz esetére, stb.)!

13.) A dohányzás engedélyezése, korlátozása vagy tiltása mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik, jelenleg érvényben lévő rendelet: 39/2013 (II.14) Korm. rendelet 11§

14.) A Résztvevő a felmerülő problémáival, észrevételeivel, javaslataival az ügyfélszolgálaton dolgozó Munkatársat keresheti meg.

15.) A Nyelviskola a Tanulmányi Szabályzatot bármikor módosíthatja és kiegészítheti azzal a feltétellel, hogy a mindenkor érvényes Tanulmányi Szabályzat megtekintését a nyelviskolai hirdetőtáblán biztosítania kell. Jelen Tanulmányi Szabályzat 2014. szeptember 01-től érvényes. A Résztvevők a regisztrálással az érvényes Tanulmányi Szabályzatot magukra nézve és a jövőre vonatkozóan is teljes egészében kötelező erejűnek ismerik el.

16.) Eseti szerződés és eseti megállapodás jelen Tanulmányi Szabályzattól eltérően rendelkezhet. A Tanulmányi Szabályzat minden olyan rendelkezése érvényes eseti szerződés és eseti megállapodás fennállása esetén is, amelyekre nézve azok nem, vagy nem kellő részletességgel térnek ki.

Résztvevőinknek eredményes, oldott légkörű tanulást kívánunk! Hatékony oktatásunk eredményességét bizonyítják évek óta a Résztvevőink által – első alkalommal – rendkívül magas arányban sikeresen letett nyelvvizsgák, valamint a 100 %-os nyelvvizsga sikerek! Az OXFORD minőségű nyelvoktatással, valamint a Magyarországon elsőként alkalmazott, kivételes hatékonyságú Callan™ módszerrel történő angol nyelvoktatással nemcsak időt, hanem pénzt is megtakarítanak és készségszintű, a hosszú távú memóriába rögzített nyelvtudásra tesznek szert!

Eger, 2014. szeptember 01.